Activitats

Procurar l'aliment - Neolític Ple


El caràcter crític de l'aigua per a la supervivència de tots els éssers vius i, lògicament, també per a tots els éssers humans no només ha condicionat sempre l'elecció dels seus llocs de refugi i residència, sinó també ha generat tot un seguit d'estratègies i estris tècnics per assegurar i facilitar l'accés i ús a aquest recurs vital.

Les evidències de què disposem sobre proveïment d'aigua en molts jaciments consisteixen en l'existència de contenidors per recollir l'aigua des del punt d'accés (una deu, un curs d'aigua), transportar-la al lloc d'habitatge i emmagatzemar-hi per al seu consum directe o culinari. Es tracta de contenidors de mida mitjana amb parets entrants, aptes per a transportar líquids (a la manera de càntirs), però no trobem grans contenidors que, funcionalment, apropiats per al seu emmagatzematge. Per tant, en aquest tipus d'assentaments, en què és de suposar que no es comptava amb reserves d'aigua a l'habitatge, juga un paper fonamental la seva situació estratègica al costat de punts d'aigua permanents i fàcilment accessibles que fessin possible un accés ràpid i fàcil a l'aigua, tant per al consum com per a la neteja dels estris domèstics (cassoles, culleres i similars).

Mujer acarreando agua de un río cercano. Ilustración: Francesc Ràfols

Mujer acarreando agua de un río cercano. Ilustración: Francesc Ràfols


Les dones en...

Objectes

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació